PROGRAMMA

In deze lezing geeft Robbert Gobbens een overall beeld over kwetsbaarheid bij ouderen. Hij licht toe dat er meerdere benaderingen van kwetsbaarheid zijn en dat kwetsbaarheid op verschillende manieren kan worden vastgesteld. Zorgprofessionals zoals wijkverpleegkundigen en welzijnsprofessionals hebben een belangrijke taak in het voorkomen van kwetsbaarheid of de nadelige gevolgen ervan. Eén van deze gevolgen is een lagere kwaliteit van leven. Om goede integrale zorg- en dienstverlening te verlenen en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verhogen is interprofessionele samenwerking van groot belang. Robbert zal inzichten delen en hulpmiddelen aanreiken om deze taak goed uit te kunnen voeren.

Hoe kunnen we Reablement gebruiken om ons huidige zorgstelsel opnieuw in te richten en te bewegen naar de 'nieuwe kijk op zorg?'

In deze lezing vertelt Damas Weideveld over zijn zoektocht naar Reablement als interventie voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Damas vertelt over de praktijk, de dilemma's en de paradoxen. Vervolgens geeft hij concrete handvatten om tot een interventieprogramma te komen die een win-win situatie creëert voor heel ons zorgstelsel.

Klik op workshops voor meer informatie

Het Overheidsbeleid is er op gericht dat Ouderen, dus ook kwetsbare ouderen, zolang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en functioneren. Psychisch en psychiatrisch kwetsbare ouderen zullen we dan ook meer en meer in de thuissituatie begeleiden en behandelen. In de voordracht komen een aantal psychiatrische aandoeningen bij ouderen aan de orde die een specifieke begeleiding en behandeling vragen, juist ook in de thuissituatie. De ene somberheid, angst, achterdocht of hallucinatie is de andere niet en wat werkt dan het beste?                                

In deze lezing bespreekt Bert Santema de grillige praktijk van het in contact komen tussen zorgprofessionals en cliënten daar waar er sprake is van zorgmijden. Een steeds vaker voorkomend probleem wat zich in alle vormen van zorg in de eigen thuissituatie voordoet. Zorgmijders lijden vaak een eenzaam teruggetrokken bestaan, dit geeft hun op een bepaalde manier een gevoel van veiligheid wat lastig te doorbreken is door hulpverleners.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en het ruim genomen kader van de presentiebenadering, bespreken we de (on)mogelijkheden in dit veelal bijzondere contact. Vaak gaat het hier om een groep mensen die moeite heeft met regels en normering. Wat kunnen we van hun leren en in hoeverre durven ook wij hiervan af te wijken?

"Duttende cliënten in de stoel." Een bekend beeld in de thuissituatie. Maar hoe krijg je de duttende cliënt nu in beweging? Bewegingsagoog Azmi ziet als geen ander de kracht van playfulness. Hij wijkt af van de gebaande paden en zoekt naar verrassende en originele oefeningen met eenvoudige materialen die iedereen wel in huis heeft. Wat blijkt? Je hebt niet veel nodig om een bewegingsoefening krachtig en vooral leuk te maken!

Azmi en Joël, bedenkers van het Bewegen is Leven-model, willen playfulness herintroduceren in het leven van alle mensen met een zorgvraag.
Wil je weten hoe?
Kom dan naar deze inspiratiesessie!"

Doelgroep: voor professionals werkzaam in de wijkzorg, eerstelijnszorg of het sociaal domein

Verpleegkundigen en verzorgenden IG in de wijkverpleging, krijgen steeds meer te maken met proactieve zorgplanning bij ouderen. In de praktijk blijkt dat er veel variatie is in de mate waarin en op welke wijze verpleegkundigen en verzorgenden een rol en verantwoordelijkheid hebben bij proactieve zorgplanning. Tijdens deze workshop worden deelnemers meegenomen in deze variatie, zowel goede voorbeelden als uitdagingen die ervaren worden. Samen proactieve zorgplanning verbeteren voor thuiswondende ouderen is het doel van deze workshop.

Doelgroep: alle professionals werkzaam in de wijkzorg

We zien geregeld dat professionals vastlopen bij ouderen en er ethische dilemma’s ontstaan in de thuissituatie. “Wat is nog goede zorg?”, “Is deze situatie nog wel langer houdbaar?”, “Ik denk dat deze oudere niet wilsbekwaam meer is”, allemaal praktijkvoorbeelden vanuit de wijk in Amsterdam. Tijdens deze sessie gebruiken we op een interactieve manier de verhalen vanuit de wijk om de dialoog aan te gaan over onbegrepen en zorgmijdend gedrag bij ouderen thuis.

Een sessie over:

 • Het signaleren van onbegrepen en zorgmijdend gedrag
 • Verschillende oorzaken kennen van onbegrepen en zorgmijdend gedrag
 • Praktische voorbeelden hoe om te gaan met onbegrepen en zorgmijdend gedrag

Doelgroep: voor professionals werkzaam in de wijkzorg, eerstelijnszorg of het sociaal domein

Het percentage eenzamen neemt toe vanaf 75 jaar...

In de wijk zien we tijdens huisbezoeken verschillende gezichten van eenzaamheid. We staan tijdens deze sessie stil bij de bijzondere verhalen en praktijkvoorbeelden vanuit de wijk. Dit om handvatten te krijgen hoe om te gaan met de diversiteit in eenzaamheid. Daarnaast zal het een interactieve dialoog zijn met de mensen in de zaal om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Je leert:

 • Hoe eenzaamheid bij kwetsbare ouderen te signaleren
 • Hoe het gesprek aan te gaan over eenzaamheid
 • Perspectief bieden bij eenzaamheid

Doelgroep: voor professionals werkzaam in de wijkzorg, eerstelijnszorg of het sociaal domein

VanThuisUit is een sociale innovatie die gericht is op het zelfredzaam en zelfstandig houden van ouderen. Deze innovatie combineert community care, zinvolle dagbesteding, activering en reablement in een multi-interventie. Inmiddels hebben we geleerd dat hiermee de zorgvraag daalt en dat cliënten die 2 jaar geleden op de drempel van het verpleeghuis stonden, nu nog steeds thuis wonen omdat ze van dit concept gebruik maken. VanThuisUit kan hiermee een bijdrage leveren om in een krappe arbeidsmarkt een groeiend aantal ouderen te bedienen.

Na het volgen van deze sessie heb je geleerd dat:

 • Ook mensen met dementie nog nieuwe dingen kunnen leren
 • Innovatie noodzakelijk is om de kwaliteit van zorg overeind te kunnen houden
 • Maatwerk de oplossing is en niet ‘one size fits all’

Doelgroep: voor professionals werkzaam in de wijkzorg, eerstelijnszorg of het sociaal domein

Meer informatie volgt spoedig

Achter de zorg voor mensen met dementie in de thuiszorg schuilt een wereld van complexiteit, zorg, rouw, liefde en wanhoop. De problematiek van deze akelige ziekte beperkt zich niet tot de mensen met dementie zélf, maar het gaat ook het netwerk van de cliënt aan. Daarom vraagt het hele cliëntsysteem om ondersteuning. Van verzorgenden en verpleegkundigen wordt specifieke deskundigheid gevraagd om aan deze alsmaar toenemende zorgvraag te voldoen.

Tijdens deze sessie gaan we in op:

 • De complexiteit van dementiezorg: ondersteunen van de cliënt en het netwerk
 • Specifieke kennis om aan de toenemende zorgvraag te voldoen
 • Goede communicatie over het ziektebeeld       

Doelgroep: voor professionals werkzaam in de wijkzorg

Scroll naar boven